Waarom wereldverkenning?

Waarom is wereldverkenning belangrijk? Bij de CITO-scores en in het middelbaar onderwijs gaat het toch vooral om rekenen en taal? Waarom zouden we aan wereldverkenning doen? Kinderen verkennen de wereld vanzelf vanaf hun geboorte, daar hoeven we toch geen extra aandacht aan te besteden?

 Authentiek en verbonden

Door de interactie met de wereld en hun medemens leren kinderen hun eigen identiteit kennen. Door kinderen te begeleiden in het verkennen van de wereld zorgen we dat kinderen authentiek blijven en dus zo dicht mogelijk bij zichzelf blijven staan met daarbij een open, verwonderlijke houding naar hun omgeving. Door ze te helpen een fundamentele ordening aan te brengen in die talrijke -op het eerste gezicht onsamenhangende- indrukken die het kind in de buitenwereld opdoet, laten we kinderen zien dat geen enkele gebeurtenis in de wereld op zichzelf staat en geven we ze handvatten waarmee ze in de toekomst als volwassene bewust met hun omgeving om kunnen gaan. Zo zal een kind ervaren dat alles met elkaar verbonden is en wat zijn of haar plek is in het geheel. Door het bijbrengen van die medeverantwoordelijkheid voor het grote geheel draagt deze wereldverkenning bij tot het opvoeden tot vrede.

De wereld in samenhang

Door de wereld in samenhang te zien is het onmogelijk de vakken apart aan te bieden en kunnen er dus geen aparte vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, maatschappijleer, techniek, natuur- en scheikunde, verzorging, filosofie en levensbeschouwing meer bestaan. Deze onnatuurlijke grenzen tussen de vakken dienen te worden opgeheven zodat onderwijs als een geheel aangeboden kan worden. Daarbij ga je altijd uit van het grote geheel, waarna er ingezoomd kan worden op een detail. Zo zullen kinderen ook dit geheel blijven zien en kan de nieuwe kennis op de goede plek worden opgeslagen en teruggevonden.

Wereldburgerschap

We zijn aangekomen in een tijd waarin de hele wereldbevolking met elkaar verbonden is, middels het internet, middels de snelle vervoersmogelijkheden en middels een intrinsieke interesse in elkaar. Het kind is dus een wereldburger, daarom is het van belang om kinderen te leren de wereld vanuit verschillende culturele en levensbeschouwelijke brillen te bekijken, zodat kinderen voorbereid zijn op ontmoetingen met andere wereldburgers en zicht hebben op mondiale thema’s. Door kinderen op verschillende manieren te leren samenwerken en samen beslissingen te leren nemen, leren ze hoe ze invulling willen geven aan hun rol als burger en ontwikkelen ze houdingen en vaardigheden waardoor ze voorbereid zijn om hun plek in te nemen in de Nederlandse en mondiale samenleving.

Conclusie

Binnen wereldverkenning worden kinderen gestimuleerd authentieke, verantwoordelijke wereldburgers te worden die hun eigen individuele plek kennen en een goed ontwikkeld zicht op het grote geheel hebben, waardoor kinderen een bijdrage leveren aan een vreedzame mondiale samenleving..

Meer weten? Kijk op deze website of mail naar info@davinciacademie.nl