Frequently Asked Questions

Werken met DaVinci is van je onderwijs een avontuur maken! Soms kom je tijdens dat avontuur draken op je pad tegen, of vraag je je af hoe andere onderwijsprofessionals bepaalde zaken aanpakken. Daarvoor kun je altijd naar een DaVinci-dag komen!

Daarnaast hebben we de meest voorkomende vragen hier op een rij gezet. Zijn er nog andere vragen? Mail dan gerust naar info@davinciacademie.nl want we zijn er om samen van het onderwijs een beleving te maken!

Hoe kun je als leerkracht je voorbereidingstijd korter en effectiever maken?

Door groepsdoorbrekend te werken: met hoe meer collega’s je samen aan een thema werkt, hoe minder elk individu hoeft te doen. En het is nog leuker ook! Hoe beter je als team DaVinci voorbereidt, hoe minder werk je hebt als leerkracht. Je kunt bijvoorbeeld voor je begint of nog liever voor het begin van elk schooljaar het volgende schema invullen:

 

Organisatie thema

 Waar vind ik de tijd om de kinderen te begeleiden/coachen bij hun Themawerk?

IMG_9772Je werkt gemiddeld 4 uur per week aan een thema. Daarvan is één uur een groepsgebonden les en de overige drie uur is zelfstandig werktijd. In deze drie uur kun je de kinderen individueel of in groepjes spreken. Door ieder kind een schoudermaatje te geven kunnen ze ook elkaar helpen. Na de leerkrachtgebonden les kun je de kinderen van de week vragen hun Themamap (portfolio) op tafel te leggen en open te slaan op hun Helikoptermodel. Je bespreekt deze kort en het kind schrijft daarin eventueel tips op om aan te werken. Bijvoorbeeld: werkbladen nakijken, map ordenen enz.

Het is fijn om met een schema te werken. Als je elke week zeven of acht kinderen spreekt, zie je de hele klas 2 keer per thema.

Bijvoorbeeld zo:

overleg

 

Bespreek dan het Helikoptermodel, de Themamap, het Themawerk en de lopende zaken. Laat hiervoor de verantwoordelijkheid bij de kinderen liggen: zij zijn eigenaar van hun leerproces! De kinderen schrijven even puntsgewijs op wat goed gaat en waar ze aan gaan werken. Tijdens jouw overleg met een groepje kinderen, werken de andere kinderen zelfstandig of met elkaar aan andere verwerkingen of aan hun Themawerk.

Je kunt de kinderen die je die week niet spreekt in tweetallen met een schoudermaatje laten bespreken hoe het gaat. Als er dringende zaken zijn, kunnen ze die natuurlijk aan jou voorleggen. Misschien kan dat bij jullie op school via een digitale omgeving, waarbij je zelf kunt bepalen op welk moment je hier antwoord op geeft.

homepageBij Themawerken die nog meer begeleiding kosten, kun je hulp vragen van buitenaf. Dat kunnen ouders zijn, maar we hebben ook prachtige voorbeelden gezien van een school die naast een bejaardentehuis zit en waarbij de ouderen de kinderen helpen. De vrijwilligersvacaturebank kan ook uitkomst bieden. Ook zijn er scholen met kunstdocenten die hiervoor een Open atelier opzetten: elke dinsdag, woensdag en donderdagmiddag kunnen ze bij de kunstdocent met vragen omtrent hun Themawerk terecht.

Aan het eind van een thema is er vaak een tentoonstelling voor ouders en belangstellenden. De ochtend kan dan gebruikt worden om alles op orde te maken en af te ronden. Dit is ook een mooi moment om in groepjes van vier kinderen een eindgesprek te houden en het laatste deel van het Helikoptermodel in te vullen: Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat zijn mijn tips voor de volgende keer aan de klas en mijzelf? Wat vind ik van het resultaat?

Als kinderen in groepjes van vier met een volwassene dit bespreken, krijg je een mooie 360 graden feedback. Ze nemen hiervoor hun (digitale) portfolio uit de ELO en Themamap mee, hun Themawerk en eventuele toetsen die ze hebben gemaakt.

Hoe kan ik kinderen helpen bij het zoeken naar betrouwbare bronnen?

De vraag naar vaardigheden voor het verwerken van informatie neemt tegenwoordig alleen maar toe. Allereerst zijn deze vaardigheden essentieel voor het verwerven van informatie voor bijvoorbeeld een werkstuk of spreekbeurt. Daarnaast blijkt uit onderzoek van Kennisnet dat kinderen vaak wel over kennis beschikken om (veelal op internet) informatie te zoeken, maar dat zij vaak niet de relevante, juiste of kloppende informatie vinden. Uit de monitor Jeugd en Media 2017 komt naar voren dat basisschoolkinderen niet weten waarop zij moeten letten bij het beoordelen van informatie. Relatief weinig kinderen letten bij het zoeken van informatie op de auteur, de actualiteit en de bronnen waarop de informatie is gebaseerd. Kinderen nemen informatie dus vaak klakkeloos over, zonder deze vooraf kritisch te analyseren op betrouwbaarheid.

Om kinderen te helpen bij het beoordelen van de betrouwbaarheid van informatie hebben wij een betrouwbaarheidstest ontwikkeld voor het beoordelen van informatiebronnen, gebaseerd op het Amerikaanse CRAAP-model (Currency, Relevance, Authority, Accuracy, Purpose). Deze test is bedoeld voor leerkrachten om kinderen bewust te maken van het belang van het toetsen van betrouwbaarheid. Daarnaast biedt deze test kinderen handvatten om bronnen te beoordelen op de betrouwbaarheid en hiermee nepnieuws uit te sluiten. Nepnieuws is het opzettelijk verspreiden van misleidende informatie om geld mee te verdienen of om de mening van de lezer te beïnvloeden. Door de opkomst van Social Media is de verspreiding van Nepnieuws razendsnel toegenomen. Het is daarom van belang dat kinderen bronnen beoordelen op betrouwbaarheid, zodat zij Nepnieuws van echt nieuws kunnen onderscheiden.

De betrouwbaarheidstest van DaVinci beoordeelt de betrouwbaarheid van bronnen op basis van vier aspecten:

 •         Actualiteit
 •         Geschiktheid
 •         Maker
 •         Bedoeling

Vraag je contactpersoon in je regio om meer informatie over de taallijn Informatieverwerking.

Voor de kinderen die nog niet goed kunnen lezen ligt het anders. Deze kinderen kun je beter sneller richting ontwerpend leren coachen. Een eigen ontwerp maken, kan ook met minder voorkennis.

Hoe kan ik de verwerkingen goed inzetten?

DaVinci’s verwerkingen differentiëren in de breedte naar interesse en in de diepte naar niveau. Na elke les staan er een heleboel suggesties en zijn er werkbladen. Kijk ook eens op onze Pinterest pagina’s! Niet alle suggesties zijn voor alle kinderen geschikt. Je mag daarin kiezen en kijken naar de talenten en interesses van de kinderen. Betrokkenheid en eigenaarschap wordt bovendien versterkt als kinderen zelf mogen kiezen. Versterk daarin waar ze goed in zijn: dan groeit hun zelfvertrouwen en  versterk je de persoonsontwikkeling. Als een verwerking noodzakelijk is om de kern- en tussendoelen te halen, dan is deze in de wekelijkse les behandeld. Alle overige verwerkingen zijn dus vrijblijvend en deze kun je neerleggen bij de Thematafel zodat kinderen die tijdens het zelfstandig werken kunnen pakken. In eerste instantie bewaren ze alle verwerkingen in hun Themamap, aan het eind laten ze de mooiste erin zitten zodat ze een mooi portfolio opbouwen en nemen ze de andere verwerkingen mee naar huis.

slider2DaVinci heeft ook Werkblokken gemaakt waarmee de kinderen zelfsturende en zelfcorrigerende opdrachten kunnen maken. Als ze de kaartjes uit hebben geknipt leggen ze ze net zo lang neer tot ze niet meer op de achterkant hoeven te kijken. In de tussentijd kunnen ze de kaartjes bewaren in een envelop. Daarna kunnen ze het in hun Themamap plakken. Wil je de Werkblokken niet individueel maar klassikaal gebruiken? Dat kan door ze te lamineren. De kinderen schrijven dan in hun Helikoptermodel dat ze een opdracht uit het werkblok hebben gemaakt, of plakken een foto van het resultaat in hun Themamap.

Hoe kom ik van een verwonderingsvraag van een kind tot een Themawerk?

Verwonderingsvragen DaVinci onderwijsmethodeDe Verwonderingsvragenkaart van DaVinci kan helpen om van verwondering tot een Hogere orde vraag te komen. Zet de vraag van het kind in een andere tijd of op een andere plaats. Wil je meer weten over hoe je het verwonderingsmodel kan toepassen in jouw klas? Neem contact op met je regio of kom naar de training: Een klas vol Willie Wortels.

Start vervolgens zonder doel voor ogen. Boeddha zei: het is beter te reizen dan aan te komen. Het leerproces zelf is je doel. Een processtrook kan je helpen: Begin met de startvraag en antwoordt in het volgende hokje. Als kinderen zich goed bewust worden van het proces en wat er geleerd kan worden in het proces, ondersteunt dat hun ontwikkeling gigantisch. Zo ontwikkelen ze veel 21e-eeuwse vaardigheden, denk maar aan: probleemoplossend denken/handelen, samenwerken, communiceren, mediawijsheid, ICT vaardigheden, informatievaardigheden, zelfregulering, kritisch denken en creatief denken.

Om een kind te helpen bij het structureren van het proces werken de kinderen met het Helikoptermodel: Wat weet ik al? Wat wil ik nog weten? Wat ga ik doen en hoe ga ik dat plannen? Hoe ging het?

Het Helikoptermodel houdt het werken aan het hele thema in de gaten, voor het Themawerk kan een kind de behoefte hebben om dit proces apart te structureren. Je kunt de kinderen dan een processtrook laten maken. De stappen blijven hetzelfde als het Helikoptermodel:

 • Oriënteren: Wat weet ik al? (voorkennis activeren), Wat weet ik nog niet
 • Plannen: Wat ga ik doen, waar, hoe met wie enz.?
 • Uitvoeren: hier roept vaak de eerste vraag na het beantwoorden een nieuwe vraag op. Prachtig! 
 • Evalueren en beoordelen: wat ging goed, wat kan beter, wat zijn mijn tips voor de volgende keer?

De processtrook is een simpele str

Je kunt in de processtrook ook meer stappen aanbieden: deelvragen, benodigde materialen, hulpvragen enz. Het is ook mooi om samen met de kinderen een processtrook te maken. Welke stappen vinden de kinderen fijn om te zetten, wat biedt hen houvast?

De processtrook helpt het kind bij het structureren van het proces, maar geeft ook inzicht aan de leerkracht. Tijdens het monitoren van het Themawerk en het proces kun je als leerkracht de processtrook als leidraad nemen voor het eindgesprek.

 

De pitches bij TopoTop vragen veel mondelinge vaardigheid bij kinderen, hoe kan ik hen hierbij helpen?

De kinderen blijven bij de pitches van TopoTop hangen in Wikipedia, hoe voorkom ik dat?

De pitches bij TopoTop zijn ooit bedacht om twee problemen op te lossen:

 1. Kinderen hadden goede cijfers voor topo maar waren na een paar weken alle termen vergeten.
 2. Kinderen waren bij hun jaarlijkse spreekbeurt vaak heel zenuwachtig.

De pitch lost beide problemen tegelijkertijd op: kinderen komen heel vaak voor de klas en draaien aan het eind van groep 8 hun hand niet meer om voor een pitch én ze krijgen een beeld en gevoel bij de te leren termen waardoor ze het wel onthouden.

Het gaat er bij de pitch om dat kinderen zich écht de ambassadeur of marketeer voelen van hun topoterm. Zij moeten ervoor zorgen dat niemand die term vergeet en dat kunnen ze op vele manieren doen. De zintuigen prikkelen helpt goed: laat mooie beelden zien, laat iets horen, ruiken of proeven. Hang een briefje op het toilet, zing voor elke pauze de tune…

In DaVinci’s mondelinge taallijn zitten lessen om te leren pitchen, vraag je contactpersoon naar de mogelijkheden op jouw school of kom naar een DaVinci-dag om er meer over te weten te komen!

Rob van DaVinci heeft een prachtige clip gemaakt over het pitchen bij TopoTop met een voorbeeld van hoe het niet moet en hoe het kan! Je kunt het ook zelf een keer voordoen!

Maak aan de hand van de clip of jouw voorbeeld samen een lijstje van eisen: waar voldoet een goede pitch aan? Neem dit lijstje mee in de voorbereiding van je eigen pitch! Verder is de TopoTop-pitch een leuke activiteit om tijdens een ouderavond te doen. Laat ouders een term pitchen en ervaren wat de bedoeling is, zodat zij hun kind kunnen helpen in het voorbereiden. Bovendien ervaren ze dan hoe spannend en leuk het kan zijn om te pitchen!

 

Ik heb op de Pabo zelf niet veel gehad over Wetenschap & Technologie, hoe kan ik kinderen dan toch helpen bij hun Themawerken?

Het belangrijkste bij de Themawerken is vragen blijven stellen. Je hoeft in deze tijd niet alle antwoorden meer te hebben, het internet inclusief geweldige experts in allerlei fora weten een heleboel. Ook hier is samenwerken erg nuttig: hoe meer leerkrachten tegelijk aan hetzelfde thema werken, hoe meer kennis er is! Je kunt bijvoorbeeld elke week een of meerdere middagen afspreken dat iedereen middels een open atelier aan de Themawerken werkt en dat er verschillende leerkrachten, kunstdocenten, experts op het gebied van programmeren en techniek aanwezig zijn om vragen aan te stellen.

Toch is het ook handig om je basiskennis op orde te hebben.

Pabo’s moeten in hun programma keuzes maken en hebben helaas vaak niet de tijd en ruimte om alles zo goed neer te zetten als ze zelf zouden willen. Daarom is het belangrijk je bij te (blijven) scholen.

DaVinci´s training Professor in 1 dag kan je helpen.

Zijn we met DaVinci helemaal klaar voor het Techniepact in 2020?

extra-actiefoto-pedagogiek-en-didactiekIn DaVinci’s thema’s met de wekelijkse lessen wordt de basis voor Wetenschap & Technologie gelegd. De kinderen krijgen er meer dan voldoende kennis en vaardigheden mee. Maar vooral in het Themawerk zitten ontzettend veel kansen voor Wetenschap & Technologie. Het is aan de leerkracht om die kansen te zien en benutten. De eigen vaardigheid en didactiek hieromtrent kun je heel goed op de DaVinci Academie leren tijdens de DaVinci-dagen en de trainingen Professor in 1 dag en Een klas vol Willie Wortels.

Wat is het verschil tussen een Denkraam en een Mindmap?

Er is geen verschil. Toen we met DaVinci begonnen wilden we niet te veel Engelse woorden in de Nederlandse methode. We hebben De vereniging ter bevordering van het bedreigde Nederlandse woord van Kees van Kooten gevraagd mee te denken. Zij kwamen toen met de naam Denkraam, naar een term van Ollie B. Bommel. Inmiddels worden de termen Denkraam en Mindmap binnen DaVinci door elkaar gebruikt.

Wat is het verschil tussen een werkstuk en een Themawerk?

Bij een werkstuk denk je toch snel aan een geschreven of getypt boekje van papier over De brandweer of Mijn konijn. Dat is een prima verwerking, maar we willen in het Themawerk echt aan de 21e eeuwse vaardigheden werken en het Hogere Orde denken stimuleren. Daarom hebben we dit Themawerkstuk of Themawerk genoemd. Een Themawerk is een door de kinderen zelf ontworpen werkstuk op basis van een eigen verwonderingsvraag. Dat kan variëren van een driedimensionale maquette van het schoolplein tot een zelfgemaakte game met scratch tot een masker van papier maché tot…

Op welke manier kan ik andere vakgebieden combineren met DaVinci?

FB_IMG_1527802187816Als je met Wereldverkenning bezig bent, ben je aan het lezen en schrijven, aan het informatieverwerken, aan het presenteren enz. Je bent dus automatisch bezig met veel meer vakken dan alleen Wereldverkenning. Maar dat is wat anders dan in een doorlopende leerlijn werken aan die vakken en zorgen dat kinderen ook de vakspecifieke doelen halen.

Het beste kun je wachten tot we klaar zijn met de ontwikkeling van alle leerlijnen 😉

Je kunt op de DaVinci-dagen zien en ervaren welke lesmaterialen en vakgebieden eraan toegevoegd zijn zoals Kunst, Jeugdliteratuur & poëzie en Computational Thinking of de aanvullende lijn Levenskunst.

Maar wie creatief is, komt ook een eind. Pak je bestaande methode taal, kijk naar de doelen en maak zelf een koppeling naar het thema. Liesbet van Oosten: “Sommige kinderen in je klas vergeet je nooit meer. Zo had ik ooit een jongen, Jaap, in de klas. Jaap zat in groep 7 en ik was altijd drukker met Jaaps taalopdrachten dan hij zelf. Jaap hield van verhalen schrijven én van kosmisch, we deden de Egyptenaren. Ik keek naar zijn taalopdracht: hij moest bijvoeglijk naamwoorden leren. Ik vroeg hem wat hij van de Egyptische goden vond. Vond hij er ook zulke spannende, wrede, toegewijde goden tussen zitten? Dat zag hij zeker. Jaap mocht er een verhaal over schrijven en was binnen tien minuten (!) klaar. Ik vroeg hem de bijvoeglijk naamwoorden te markeren, dat deed hij. Zijn taal was af, Jaap was gelukkig en ik een stuk minder druk.”

Het Helikoptermodel is erg veel en ingewikkeld, hoe kan ik dit op een goede manier inzetten?

Het Helikoptermodel is gemaakt zodat kinderen als een helikopter boven hun leerproces vliegen en overzicht houden. Het sluit aan bij de 21e-eeuwse vaardigheid ‘zelfregulering’. Het gaat erom dat kinderen de vier fasen herkennen:

 • Oriënteren: Wat weet ik al? (voorkennis activeren), Wat weet ik nog niet? Wat wil ik weten?
 • Plannen: Wat ga ik doen, waar, hoe met wie enz.? Wat waren mijn tips na de vorige keer? Wat wordt mijn focus?
 • Uitvoeren: zo ga ik het doen!
 • Evalueren en beoordelen: wat ging goed, wat kan beter, wat zijn mijn tips voor de volgende keer? Wat vind ik ervan en wat vindt de leerkracht?

We werken al vanaf de kleuters met deze vier fasen, dus ze leren hier stapsgewijs mee omgaan. Kinderen die midden in hun schoolcarrière starten met DaVinci zullen hier even aan moeten wennen. Door de kinderen een schoudermaatje te geven én geregeld samen naar het Helikoptermodel en het portfolio te kijken, leren ze hiermee te werken. Zie hiervoor ook de vraag in deze F.A.Q. Waar vind ik de tijd om de kinderen te begeleiden/coachen bij hun Themawerk?

Hebben jullie als team het Schatgraven al gehad, maar toch nog vragen over het Helikoptermodel en hoe deze in te zetten is, kijk dan eens bij onze training: Een klas vol Willie Wortels of kom naar een DaVinci-dag!

Hebben jullie iets voor ouders?

De ouderbetrokkenheid is van groot belang en direct van invloed op de leerprestaties van kinderen. Als kinderen, ouders én school samenwerken, kunnen kinderen al hun talenten ontwikkelen en laten zien. Als de ouders laten zien dat ze betrokken zijn, voelt het kind zich gelukkiger. Kinderen die zich welbevinden, kinderen die goed in hun vel zitten, presteren beter op school!

We vinden ouderbetrokkenheid dus erg belangrijk en daarom hebben we twee websites gemaakt: www.davincivoorthuis.nl en het christelijke zusje www.samenopaardevoorthuis.nl Hier zien ouders tips voor gesprekken, boeken, films, spellen en uitjes die aansluiten bij de thema’s van DaVinci op school.

Ook kunnen ze ons volgen op Facebook/ Instagram/ Pinterest. Er is een digitale presentatie gemaakt, die je als school kunt gebruiken bij een ouderavond. Het geeft ouders een beeld van DaVinci. Deze kun je opvragen bij de contactpersoon in je regio.

In schooljaar 2019/2020 heeft DaVinci ook speciale (groot)ouder-kind dagen gepland! Een dag vol verwondering, workshops over Mindfullparenting, lekker buiten zijn (maar hoe maken we het dan leuk in het bos?), samen lezen enz. Ouders kunnen zich via info@davinciacademie.nl opgeven.

Hoe betrek ik ouders meer bij DaVinci?

Ouders raken meer betrokken als ze zien wat er gebeurt! Laat de ouders weten wat DaVinci is en hoe jullie werken met DaVinci. Laat ouders je lokaal zien waar alle doorgaande lijnen hangen, de Thematafel staat en al het werk van de kinderen te vinden is. Geef de portfolio’s van kinderen tijdelijk mee naar huis om de ouders te laten zien wat een prachtig onderwijs de kinderen krijgen. Nodig de ouders uit bij de start of afsluiting van je Thema tijdens de tentoonstelling. Vraag of er ouders zijn, die DaVinci-ouders willen worden: zij helpen je met de voorbereiding van het Thema, geven een gastles of zijn vraagbaak over bepaalde onderwerpen, organiseren een uitje, helpen de kinderen bij hun Themawerk of andere verwerking. Betrek de ouders bij je onderwijs en ze zullen voor je klaar staan!

Ouders vragen naar huiswerk, wat kan ik antwoorden?

Wat is de reden dat ouders naar huiswerk vragen? Vaak zit er een reden achter dat ouders huiswerk willen voor hun kind. Ze willen bijvoorbeeld dat hun kind goed voorbereid wordt op de middelbare school. Dat willen wij ook en daarom leren we kinderen middels het Helikoptermodel verantwoordelijkheid te nemen over hun werk, het plannen, overzicht te houden en hun proces te evalueren en beoordelen. Door een Mindmap te maken, zien de kinderen wat ze al kennen en zien ze ook wat ze nog moeten en willen leren. Dat is ook op de middelbare school een goede manier om een proefwerk te leren. DaVinci heeft geen huiswerk, omdat uit alle internationale onderoeken blijkt dat huiswerk op de basisschool geen zin heeft. Wat heeft wel zin? Ouderbetrokkenheid! Laat de ouders via de websites www.davincivoorthuis.nl en het christelijke zusje www.samenopaardevoorthuis.nl zich verdiepen in het thema en erover praten met hun kind! Woordenschat is ook ontzettend belangrijk voor de middelbare school, dat doen ze op in gesprekken, bij uitjes naar musea en culturele instellingen en ook door te lezen. Veel ouders stoppen met voorlezen als hun kind zelf kan lezen, maar dat is jammer! Als ouders blijven voorlezen, een kwartier per dag volstaat al, leren de kinderen spelenderwijs 8 á 9 woorden per dag erbij! Praat daarover met de ouders in plaats van dat je het kind huiswerk geeft. Verder zullen kinderen automatisch met vragen omtrent het thema komen. Ze willen bijvoorbeeld thuis ook tipi’s bouwen, een hele lange brug maken, een raket te maken die echt kan vliegen m.b.v. cola en mentos of… ontzettend leuk om samen met hun ouders te doen!

In schooljaar 2019/2020 heeft DaVinci ook speciale (groot)ouder-kind dagen gepland! Een dag vol verwondering, workshops over Mindfullparenting, lekker buiten zijn (maar hoe maken we het dan leuk in het bos?), samen lezen enz. Ouders kunnen zich via info@davinciacademie.nl opgeven.

 

We zijn begonnen maar het loopt bij een aantal collega’s niet lekker, wat kan ik doen?

Als je als team begint aan het werken met DaVinci dan is dat een onderwijsvernieuwing die je kunt vergelijken met innovaties in het bedrijfsleven. Dat is fijn, want daar is veel onderzoek naar gedaan en dat kunnen we dan mooi doortrekken naar onze eigen situatie. We hebben jarenlang ervaring met het implementeren van DaVinci en kunnen jullie hierin bij helpen. Dat is altijd maatwerk, want elk team is anders en elke school heeft andere ideeën over hun ideale onderwijs.

Er zijn heel veel modellen over innovaties gemaakt.
Het model van Ersösz gaat uit van 5 factoren die je nodig hebt om succesvol te veranderen: visie, vaardigheden, prikkels, middelen en een plan van aanpak. Als één van deze factoren ontbreekt, verloopt je verbeterproces niet soepel. Er ontstaat verwarring, onzekerheid, weerstand of frustratie. Of komt de vernieuwing komt gewoon niet op gang.

model ersosz
Je kunt eens naar het model van Ersösz kijken en onderzoeken of jullie school aan alle factoren voldoet. Is dat het geval? Dan is de kans groot dat jullie zullen slagen! Loopt het nog niet zo lekker? Dan kijk je met het model van Ersösz welke factoren ontbreken. Afhankelijk van de situatie kun je dit alleen doen of samen met je collega’s. Lees er bijvoorbeeld hier wat meer over.
DaVinci kan je helpen deze factoren in kaart te brengen en te optimaliseren. Kom daarvoor naar een DaVinci-dag en vraag hier een gesprek over aan. Je collega’s zijn natuurlijk ook heel welkom!

Je kunt ook vanuit het model van Kübler-Ross naar je onderwijsvernieuwing kijken. Dan zie je dat innovaties bij individuele leerkrachten een curve volgen. Deze curve laat zien welke fasen er kunnen optreden tijdens de implementatie van een onderwijsvernieuwing.

Kubler Ross verandercurve

Dit model is deels gebaseerd op de fasen tijdens een rouwverwerkingsproces en dit zal zeker niet bij iedereen optreden. Als je van te voren weet dat dit bij een aantal mensen zal gebeuren dan kun je daarop sturen. Ook als je weet dat dit bij jezelf of je collega kan gebeuren, dan kan wellicht het herkennen en erkennen van de fase helderheid geven.

Het volgende model van Rogers laat in de tijd duidelijk zien dat het omarmen van de vernieuwing bij individuen verschilt:

model rogers

Het is heel lastig als jij als innovator moet wachten op de achterblijvers. Voor deze mensen zijn onze DaVinci-dagen een feest van herkenning, want daar ontmoet je onderwijsprofessionals die óók zo lyrisch zijn. Voor je collega’s het ondoenlijk een verandering in te gaan waar ze niet achter staan. Hierin kun je sturen als je dit van te voren weet. Daarin is je richten op de toekomst van groot belang:

verandercurve toekomst

Wil je meer weten over de implementatie van onze Onderwijsvernieuwing op je school? Mail dan gerust naar info@davinciacademie.nl