Is jouw school op zoek naar een nieuwe methode Wereldoriëntatie?

Een nieuwe lesmethode kies je niet zomaar. Meestal begint een werkgroep met het verkennen van een aantal lesmethodes. Daarna worden de voor-en nadelen gepresenteerd. En laten we eerlijk zijn, wat voor de ene leerkracht een voordeel is kan voor de andere voelen als een obstakel. Want werken met een nieuwe methode betekent sowieso wennen. Zaken anders aanpakken. En meegroeien met de methode.

Wij vinden het belangrijk dat scholen die voor Wereldoriëntatie van DaVinci kiezen dit vol enthousiasme doen.

Wij begeleiden de school. Met uitleg over de lesmaterialen. Met training. Met een vaste contactpersoon die je altijd mag bellen als je even vastloopt. Met een Elektronische Leeromgeving waar je ook andere leerkrachten online ontmoet en even ruggespraak kunt houden en nog veel meer. Maar dat komt later. Eerst vertellen we graag meer over DaVinci's Wereldoriëntatie.

Wereldoriëntatie volgens DaVinci. Het kind leert hoe het vanuit nieuwsgierigheid en verwondering richting kan geven aan zijn eigen ontwikkeling

Hoe Wereldoriëntatie volgens de DaVinci-methode is ontstaan

Liesbet de Waal van Oosten is pedagoog en leerkracht. Ze ontdekte dat ze als juf minder kon bereiken dan ze gehoopt had. Ze zat vast in haar rooster. Ze kon helemaal niet vanuit de verwondering van de kinderen aan het werk of naar buiten om daar te ontdekken. Daarom begon ze lessen te ontwikkelen vanuit een thema. Kinderen uit haar klas werden zo enthousiast en staken andere kinderen met hun enthousiasme aan. En hierdoor kreeg ze aanvragen van andere leerkrachten om samen met hun lessen te ontwikkelen vanuit een thema. En van het een kwam het ander. Het helpen van anderen werd steeds groter waardoor Liesbet stopte met voor de klas staan en uitgeverij DaVinci was geboren.

Met Wereldoriëntatie van DaVinci krijg  jij als leerkracht tijd cadeau en je werkdruk gaat omlaag.

De grootste tijdwinst met wereldoriëntatie van DaVinci is dat de grenzen tussen de vakken zijn verdwenen. Er is niet een aparte les aardrijkskunde en een les biologie en een les geschiedenis et cetera maar al deze zaakvakken worden vanuit samenhang gegeven. Je werkt vanuit een thema. Hierdoor kijk je vanuit alle verschillende perspectieven naar dit thema.

We zetten het curriculum heel goed neer met elkaar waardoor er weer ruimte komt in het rooster.

Wereldoriëntatie van DaVinci is verkrijgbaar voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

Wereldoriëntatie voor basisscholen - de DaVinci-methode sinds 2001

‘Door het kind naar een nieuwe wereld’.

De belangrijkste vraag waar het bij Wereldoriëntatie van DaVinci om gaat is: Als alles kan en alles mag, hoe ziet dan jouw ideale onderwijs er uit?

DaVinci’s educatieve beweging

DaVinci begint bij het kind en de leerkracht. Het kind leert hoe het vanuit nieuwsgierigheid en verwondering richting kan geven aan zijn eigen ontwikkeling om zo zelf tot bloei te komen. We trainen leerkrachten zodat zij als bevlogen onderwijsprofessionals voor een rijke leeromgeving kunnen zorgen waarin kinderen kunnen leren en ontwikkelen.

DaVinci is een educatieve beweging waarin kinderen en volwassenen elkaar, zichzelf én de wereld laten stralen! DaVinci werkt op basis van gelijkwaardigheid en vanuit de grondgedachte dat alles te maken heeft met al het andere.

De leerkracht maakt het verschil

In onderwijs waarin kinderen en volwassenen elkaar, zichzelf én de wereld laten stralen, ben jij als leerkracht onmisbaar. Jij doet ertoe! Om je de juiste kennis en vaardigheden te bieden, biedt DaVinci trainingen aan. Zo kun jij als bevlogen leerkracht hét verschil maken. Kinderen hebben plezier in school waar zij vanuit hun eigen verwondering tot leren komen.

21ste eeuwse vaardigheden

Als maatschappij staan we voor een uitdaging: kinderen scholen en opleiden voor beroepen die er nog niet zijn. We willen dat zij straks de antwoorden weten op vragen die nu nog niet zijn gesteld. Dat ze oplossingen bedenken met behulp van apparatuur die nu nog niet is uitgevonden. In antwoord op deze uitdaging zijn internationaal de 21st century skills bedacht. Kinderen die werken met DaVinci beoefenen alle 21e eeuwse vaardigheden, waaronder het Hogere orde denken (kritisch en creatief denken). Maar hoe begeleid jij dat als leerkracht? Welke rol neem jij aan en hoe beoefen jij deze rol? Ook hierin biedt DaVinci trainingen om jou dé leerkracht van de 21e eeuw te maken.

 

Kijk hier voor het aanbod van trainingen vanuit de DaVinci academie.

 

Een inspirerende les maken voor Wereldoriëntatie is makkelijk omdat de lessen gekoppeld zijn aan een thema. Daarentegen is het maken van een les voor alleen het vak geschiedenis, aardrijkskunde of bijvoorbeeld biologie een stuk lastiger. De les die je bij het thema bedenkt heeft bijna vanzelf alle componenten in zich. Bij een les over de Egyptenaren staan bijvoorbeeld de pyramides centraal. Waar ligt Egypte (aardrijkskunde), hoe werden de pyramides gebouwd (techniek), welke dieren leven in Egypte (biologie) en waarom bouwden Egyptenaren pyramides (geschiedenis).

Hogere orde denken in de klas

Met DaVinci oefenen kinderen het hogere orde denken, ofwel creatief en kritisch leren denken. Deze vaardigheden behoren tot de 21st century skills.  Met de methode DaVinci ontwikkelen kinderen hun vaardigheden om te kunnen analyseren, evalueren en (hierdoor) te kunnen creëren. Dit klinkt ambitieus, zeker vertaald naar jonge kinderen in groep 1, maar uit onderzoek blijkt dat 98% van de kleuters dit al kan. Bij kinderen van twaalf jaar blijkt dit percentage drastisch verlaagd tot nog maar 40%. De conclusie is duidelijk: het reguliere onderwijs stimuleert kinderen niet voldoende om kritisch en creatief te denken. Deze aangeboren vaardigheden gaan daardoor hard hollend achteruit.

Vanuit verwondering wijs worden

Al vanaf hun geboorte verkennen kinderen de wereld om hen heen met open verwondering. De visie en insteek van DaVinci is erop gericht om die verwondering blijvend aan te wakkeren. Door de interactie met de wereld en hun medemens leren kinderen hun eigen identiteit kennen. Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen en daarmee ook hun betrokkenheid en vermogen om de wereld om hen heen te doorgronden.

 

Leren over mondiale thema’s

We leven in een tijd waarin de hele wereldbevolking met elkaar is verbonden via internet, snelle vervoersmiddelen en een intrinsieke nieuwsgierigheid en interesse naar dat wat we niet kennen. Elk kind is bij de geboorte al een wereldburger. Wij vinden het daarom van groot belang dat kinderen zo vroeg mogelijk leren om de wereld vanuit verschillende culturele en levensbeschouwelijke perspectieven te bekijken. Hierdoor raken ze beter voorbereid op ontmoetingen met andere wereldburgers en leren ze over mondiale thema’s. Door het kind naar een nieuwe wereld. Indachtig Maria Montessori willen we de jongste generatie met de methode DaVinci de juiste kennis en vaardigheden meegeven om op te groeien tot volwassenen die het verschil willen en kúnnen maken!

Lees meer over de pedagogiek en didactiek van de methode DaVinci.

Wil je meer weten over de DaVinci-methode? Wij vertellen je graag over de mogelijkheden. Neem contact met ons op. Of laat je inspireren tijdens een gratis toegankelijk webinar  'maak kennis met DaVinci's Wereldoriëntatie'. Hier zal je de ervaringen van andere scholen horen en laten we de lesmaterialen zien.

De 30 Wereldoriëntatie thema's van DaVinci's lesmethode
DaVinci's taallijn Het geheime genootschap van LS kwadraat

Wereldoriëntatie en Taal

Kinderen ontdekken van nature de wereld en daarbij maken ze gebruik van taal.

Taal en Wereldoriëntatie zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In het nieuwe curriculum.nu wordt veel gesproken over het laten wegvallen van onnatuurlijke grenzen tussen vakken.

Dat doen we bij DaVinci al vanaf het begin.

Daarom werken we in een doorlopende lijn van 30 thema’s voor groep 1 t/m 8.

Hierin zijn bij Wereldoriëntatie de modernste internationale inzichten geïntegreerd zoals de 21e eeuwse vaardigheden, het Hogere Orde denken en de Taxonomie van Bloom.

Zo hebben we ook al Kunstzinnige Oriëntatie (muziek, bewegen op muziek, taal & spel en beeldende vorming) gekoppeld aan onze thema’s.

En natuurlijk DaVinci’s taallijn genaamd: ‘Het Geheime Genootschap van (LS)2.

Onderwijsmethode voor de onderbouw van DaVinci academie

Wat is Wereldoriëntatie ?

Wereldoriëntatie gaat over het verkennen van en omgaan met jezelf en de wereld (bron: slo). Als je in samenhang wilt werken, is het belangrijk om kennis te hebben van de verschillende vakgebieden en hun inhouden.

Bij wereldoriëntatie staan deze vakgebieden centraal:

  • aardrijkskunde
  • geschiedenis
  • biologie
  • natuurkunde
  • techniek

Eigenlijk gaat Wereldoriëntatie over het ontdekken van de wereld.

Weten welke fascinerende plaatsen er op de wereld te vinden zijn. Begrijpen hoe dingen werken. Maar ook hoe dingen vroeger werkten en hoe men vroeger leefde. Kinderen leren over de wereld, de natuur, de mens en de maatschappij. Ver weg en dichtbij. Nu, vroeger maar vooral ook in de toekomst. En de kinderen leren om de kennis toe te passen in de praktijk door middel van techniek en vaardigheden.

Wereldoriëntatie gaat een leven door. In de eerste levensfase blijven kinderen doorgaans dicht bij huis. De wereld is dan groot genoeg. De vogels in de tuin, de zandbak of de bladeren aan de bomen. Genoeg te zien, te horen en te verkennen. En als ze ouder worden en ze hun eerste stappen zelfstandig buiten de deur zetten, naar het eind van de straat of naar de speeltuin mogen lopen en nog later, als ze zelf naar school lopen of fietsen, wordt hun wereld steeds groter. Kinderen leren de wereld waarin ze wonen voor een deel als vanzelfsprekend kennen. Ze zijn nieuwsgierig en voortdurend op zoek om zichzelf en de wereld te verkennen. Die ontwikkelingsbehoefte is een aangrijpingspunt voor het leergebied oriëntatie op de wereld. Bij de vorming van een historisch en geografisch wereldbeeld en begrip van de natuur speelt de school een cruciale rol. De Wet op het primair onderwijs schrijft voor dat scholen een aantal kennisgebieden aanbieden, waaronder aardrijkskunde, geschiedenis en natuur.

Hoe ga jij als leerkracht jouw leerlingen wegwijs en vaardig maken in de wereld van toen en nu, hier en daar, en de wereld van de natuur en de techniek?

Een van de kerndoelen basisonderwijs is ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’. Daarbij horen de domeinen natuur en techniek, tijd en ruimte. Deze kerndoelen beschrijven de kennis, het inzicht en de vaardigheden van leerlingen waar het onderwijsaanbod zich op richt. Het uitgangspunt is dat scholen de kerndoelen waar mogelijk in samenhang aanbieden, omdat het belangrijk is dat kinderen zich breed ontwikkelen. In de lessen wereldoriëntatie zijn mogelijkheden om de vaardigheden die de leerlingen in op school hebben geleerd, op een natuurlijke en functionele manier toe te passen. (bron college voor toetsen en examens)

Bij de DaVinci-methode is er volop ruimte voor kinderen om zelf dingen te ontdekken en te experimenteren met materialen. Doordat vanuit een thema wordt gewerkt zal het geleerde beter beklijven.

Wil je meer weten over Wereldoriëntatie van DaVinci? Geef je op een het vrijblijvende webinar 'Kennismaken met DaVinci's Wereldoriëntatie'.